Zdesigner شنبه 24 مهر 1389 ساعت 19 و 33 دقیقه و 21 ثانیه نظرات ()
این تصاویر را یكی از دوستانم برایم ایمیل كرده بود حیفم آمد اینجا نگذارم چون بسیار خلاقانه هستند و میتوانند بسیار الهام بخش باشند


جالب اینجاست كه  این نقاشی ها چقدر با نقاشی دیواریهای تهران متفاوتند ....
چندی است این مسئله ذهن مرا بخود مشغول كرده كه چرا روح زندگی در طرح ها و نقاشی های روی دیوارهای تهران وجود ندارد ؟
به نظرم طرح های روی دیوارهای ایرانی بسیار نازل و سطح پلئین هستند و بیشتر به درد دیوار مهد كودك میخورد تا دیوارهای شهری!!!!!!!!!!!


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه

 اینترنتی پرشین

 استار

 | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار |


 www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی
 پرشین استار |

 www.Persian-Star.org

گروه

 اینترنتی پرشین استار |

 www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین

 استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه
 اینترنتی پرشین استار |

 www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی
 پرشین استار

 |

 www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه

 اینترنتی پرشین استار |

 www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی

 پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار |

 www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار |
 www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار

 | www.Persian-Star.org

گروه

 اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار
 |

 www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه
 اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه

 اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه

 اینترنتی پرشین

 استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین

 استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه

 اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org